Wijktoets subwijken 103 en 104

Auteur: Marc van Akkeren, omgevingsmanager Armhoef en Tivoli
Maart 2016

Elke twee jaar voert de gemeente de wijktoets uit. Bedoeling van de wijktoets is een thermometer in de verschillende buurten te steken om vervolgens te kijken of er aanleiding is om sommige buurtenextra aandacht te geven.

De wijktoets heeft uit 3 pijlers: Sociaal, Fysiek en Veiligheid.

Voor de wijktoets wordt gebruik gemaakt van ‘harde’ gegevens (kenmerken, registraties) en de uitkomsten van de LeMon enquête, waarin bewoners cijfers van 1 tot 10 kunnen geven aan verschillende aspecten van hun buurt.

Als op basis van de wijktoets en/of op basis van informatie van wijkbewoners en wijkwerkers naar voren komt dat een buurt/wijk extra aandacht nodig heeft, dan kan die buurt/wijk worden aangewezen als aandachtswijk of focuswijk. Bij een aandachtswijk is er sprake van problemen op één of twee pijlers. Bij een focuswijk is er een complexe problematiek. Voor die wijken wordt in het algemeen een actieplan gemaakt.

subwijken 103 en 104

Subwijk 104

Subwijk 104 is het gebied tussen Ringbaan Oost, Jan van Beverwijkstraat, Boerhavestraat en Gerard van Swietenstraat. Deze subwijk scoort in 2016 net als in 2014 negatief op de pijler Veiligheid.

In 2014 hebben we daar het volgende van gevonden:

Jan Wierhof

Subwijk 104 is het gebiedje waarin de GGZ-locatie Jan Wierhof is gevestigd. Dit gebied heeft hoge relatieve scores op aangiftes van bedreiging, mishandeling, drugs-/drankoverlast en overige overlast. Deels is dat te verklaren uit het feit dat het een gemengd gebied is: een klein aantal inwoners (122) in combinatie met een grote maatschappelijk gevoelige voorziening. Elke aangifte leidt -afgezet naar het aantal bewoners- tot een hoge relatieve score. In 2012 zijn er 30 aangiftes gedaan in de bovengenoemde categorieën. Dit is inclusief 9 aangiftes die door instellingen zijn gedaan.

In Lemon vallen lage scores bij “Overlast van het gedrag van anderen”, “Overlast van activiteiten” en “Ontwikkeling van de buurt” op. Ten opzichte van 2010 zijn deze cijfers bovendien fors verslechterd, wat de maatschappelijke onrust weerspiegelt. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij 2 van deze 3 vragen de afwijking van het stedelijk gemiddelde niet statistisch significant is. Dat heeft te maken met het lage aantal geretourneerde enquêtes (16) en de spreiding in de antwoorden.

Met de buurtraad Armhoefse Akkers is afgesproken dat vanwege het bovenstaande subwijk 104 wél als aandachtswijk wordt benoemd, maar dat er geen specifiek actieplan aan wordt gekoppeld. Acties voor de omgeving van Jan Wierhof worden gebaseerd op het raadsvoorstel over de vestiging van de Medicinale Heroïne Unit op Jan Wierhof.

 

2014 en 2016 vergeleken

Ik noem hier steeds de jaartallen 2014 en 2016. Dat is het jaar waarin de wijktoets is opgeleverd. Voor de registraties is gebruik gemaakt van de getallen over heel 2013 resp. 2015. Lemon is afgenomen in september 2015 (dus ná de brand, maar nog vóór de incidenten van januari)

LeMon

De wijktoets bestaat voor een deel uit uitkomsten van de LeMon enquête. Een aantal vragen heeft een directe relatie met veiligheid. Hieronder zet ik de cijfers die bij die vragen gegeven zijn in tabellen voor 2014 en 2016:

2014 2016
Overlast van het gedrag van anderen 4,4 4,7
Overlast van activiteiten (bijvhoreca, drugsgebruik) 4,6 4,9
Criminaliteit 4,9 5,6
Veiligheid overdag 7,7 7,3
Veiligheid ‘s avonds 5,8 6,9

 

Hoewel een aantal cijfers laag is, zijn er geen statistisch significante afwijkingen van het stedelijk gemiddelde. Dat komt doordat

  • De respons laag is. Er zijn 11 enquêtes geretourneerd (26 %)
  • De spreiding in de cijfers erg groot is. Met name bij de overlastvragen zijn de scores extreem (een heel hoog of een heel laag cijfer).

Hoewel de cijfers hoger lijken dan in 2014 is de verbetering niet statistisch significant.

Registraties

Op het onderdeel veiligheid komen de registraties vooral uit politiecijfers. Om de diverse subwijken vergelijkbaar te maken, worden ze omgerekend naar een promillage. Als er in een buurt met 1000 inwoners 8 inbraken zijn, betekent dat een promillage van 8.

In subwijk 104 is bijzonder dat het aantal inwoners tussen 2014 en 2016 flink is gedaald (van 122 naar 83). Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat minder cliënten van GGzBreburg de Jan Wierhof als hun woonadres hebben. Om die reden zet ik hieronder zowel de ontwikkeling in promillages als in absolute aantallen onder elkaar. In de eerste tabel staat in de meest rechtse kolom het gemiddelde over de wijken die in de wijktoets zijn meegenomen.

0/00 Wijktoets 2014 Wijktoets 2016 2016 gemiddeld
Inbraken (woningen, bergingen) 0 11,6 10,2
Diefstallen 6,6 16,9 6,9
Geweldsmisdrijven 19,1 16,1 1,6
Overlast 35,5 48,2 8,2

 

Absoluut Wijktoets 2014 Wijktoets 2016
Inbraken (woningen, bergingen) 0 2
Diefstallen 4 7
Geweldsmisdrijven 14 8
Overlast 23 17

 

Voor inbraken zijn de aantallen té klein om alleen op basis hiervan conclusies te trekken. Om het beeld verder in te vullen heb ik de ontwikkeling in de inbraken over meerdere jaren opgevraagd. Die ziet er als volgt uit:

2011: 2 inbraken

2012: 1 inbraak

2013: 3 inbraken

2014: 1 inbraak

2015: 2 inbraken

Diefstallen (fietsendiefstal, diefstal van of uit auto’s etc.) ligt in 2016 boven het stedelijk gemiddelde

Dit ziet er langjarig als volgt uit:

2011: 7 stuks

2012: 4

2013: 4

2014: 2

2015: 7

 

2015 ligt dus hoog. 2014 daarentegen laag. Het cijferover 2015 is met name beïnvloed door een aantal fietsendiefstallen in Carré in het voorjaar.

Geweldsmisdrijven (bedreiging, mishandeling) scoren flink boven het stedelijk gemiddelde. Alle geweldsmisdrijven zijngeregistreerd op het adres Jan Wierhof 7 (GGzBreburg). Er zijn dus geen aangiftes van geweldsmisdrijven in de buurt.

Overlast scoort boven het stedelijk gemiddelde. De meldingen bestaan voor subwijk 104 grotendeels uit drugsoverlast en overige overlast (zwervers, wildplassen, etc)

Opmerkelijk is dat het aantal registraties van drugsoverlast flink is teruggelopen:

2011: 0

2012: 10

2013: 7

2014: 1

2015: 0

Grootste categorie is in 2015: Overige overlast:

2011:12

2012: 16

2013: 19

2014: 20

2015: 11

Van de 11 meldingen in 2015 staan er 8 op het adres Jan Wierhof 7 geregistreerd. De kans is groot dat dat meldingen vanuit GGzBreburg zijn.

Daarnaast zijn in 2015 5 vernielingen geregistreerd. In 2013 waren dat er 2.

Over meerdere jaren bezien lijkt er vanaf 2012 een dalende trend in de meldingen van drugs- en overige overlast. (opgeteld resp. 26, 26, 21 en 12)

Lees verder voor subwijk 103.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk