Dossier Toekomst waterzuivering

November 2023 – Waterproef

Omdat het Waterproef-initiatief voor veel verdeeldheid en reuring in de buurt heeft gezorgd, heeft de gemeenteraad oud-wethouder Roel van Gurp aangesteld om in de oude klankbordgroep het draagvlak voor een doorstart van het participatieproces te verkennen. Zonder succes. Waterproef wilde alleen verder praten op basis van het huidige plan, terwijl het merendeel van de partijen in de klankbordgroep het plan waarmee Waterproef indertijd de pitch gewonnen had als vertrekpunt wilde nemen. Omdat zowel in onze buurt als in Jeruzalem voor- en tegenstanders van het plan zijn, hebben beide buurtraden zich neutraal opgesteld. Zij stonden open voor verder praten met Waterproef op basis van de huidige stand van zaken, maar wilden wel vooraf inzage in de planvoorbereiding zodat duidelijk zou worden dat de plannen in de geest van de gewonnen pitch zouden worden uitgewerkt. Waterproef heeft hierop niet positief gereageerd. Beide buurtraden hebben daarop, net als vrijwel alle partijen van de oude klankbordgroep, besloten niet deel te nemen aan een klankbordgroep 2.0.

Jan van Wezel, buurtbewoner en participatiedeskundige, heeft een rapport geschreven over het participatieproces van Waterproef. Jan doet in zijn rapport een voorstel gericht op het weer verbinden van buurtbewoners op dit onderwerp. De buurtraad juicht zo’n initiatief toe en zal hierover een gesprek aanvragen met onze wijkwethouder Bas van der Pol

April 2023: plannen WaterProef

Stavaza rond WaterProef, wijkkrant februari 2023

Wijkkrant febr. 2023.

Het is een tijdje stil geweest rond WaterProef. In de tussentijd is er achter de schermen wel het nodige gebeurd. Tijd voor een interview met de voorzitter van de klankbordgroep Frans Lemmens (en bestuurslid wijkraad bewonersbelang Jeruzalem) en Hein Jacobs lid van de buurtraad Armhoefse Akkers.

Wie zitten er in de klankbordgroep en wat doet die?
Frans Lemmens “In de klankbordgroep zitten 10 organisaties, zoals de buurtraad Armhoefse Akkers, De wijkraad van Jeruzalem, vereniging Behoud Moerenburg, de volkstuinvereniging, bewonersvertegenwoordigers uit Moerenburg, de Werf, de Waterkant, omwonenden uit Armhoef verenigd in Waterdicht en de Duurzaamheidsvallei. Een klankbordgroep is onderdeel van de zogenaamde omgevingsdialoog. Een ontwikkelaar kan daarin horen wat eventuele wensen, zorgen, ideeën en bezwaren van direct betrokkenen zijn en daar in zijn planontwikkeling rekening mee houden. De omgevingsdialoog is bij WaterProef zo niet gevoerd. Dit is de basis voor de impasse waarin het project terecht is gekomen. Dat was reden voor de bestuurders (gemeente Tilburg en het Waterschap) om in te grijpen.”

Wat is de kern van de impasse?
“Twee jaar geleden heeft het waterschap i.s.m. de klankbordgroep een zogenaamde uitvraag gedaan. Wie heeft een mooi plan voor de waterzuivering dat past in Moerenburg en dat een aanwinst is voor de buurt? WaterProef heeft daarop een bidboek ingediend, de uitvraag gewonnen en de kans gekregen om het plan samen met de klankbordgroep verder uit te werken. Behalve dat het plan dus niet is uitgewerkt in overleg met de klankbordgroep, moeten we helaas vaststellen dat veel positieve elementen uit het ingediende plan geschrapt zijn zoals het voedselbos, de moestuin, een streekproductenwinkeltje en het clubhuis voor de buurt. Daarvoor in de plaats komt er dan grootschalige horeca, zo`n 10 evenementen in het seizoen, wil Waterproef de uitvalsbasis zijn van allerlei activiteiten in Moerenburg zelf zoals bijvoorbeeld E-stepsverhuur e.d. Dit plan is dus niet uitgewerkt in de sfeer van het bidboek. De exploitatie van grootschalige horeca is het centrale thema geworden. Dit plan zou nooit gewonnen hebben,” vervolgen Frans en Hein.
Frans: “En in de tijd is het nodige veranderd. Na corona en met de sportlane is het gebied al heel veel drukker geworden. Dat is op zich mooi. Moerenburg wordt gebruikt, heeft een functie voor de buurt en de stad. Maar er is een omslagpunt dat het té druk wordt en de groenontwikkeling, de flora en fauna het niet meer aan kan. Dat punt is bereikt.”

En nu……?

Hein Jacobs: “Het is goed te weten dat alle partijen in de klankbordgroep unaniem van mening zijn dat het openstellen van de waterzuivering een mooie toevoeging aan Moerenburg voor de buurt is. We juichen, sporten en spelen op het terrein toe. Dat geldt ook voor voorlichtingsactiviteiten rondom water en verduurzaming, een moestuin, kleinschalige horeca enz.  Maar het moet dus wel passen en dus niet te grootschalig zijn.”  Frans Lemmens vult aan : “We hebben hierover begin december nog een gesprek gehad met Luc Zweerts en Martijn Siebelink, buurtbewoners en samen met Ernst Jonkers de mannen achter WaterProef. Ik snap dat zij net als wij overigens gefrustreerd raken dat het allemaal zo lang duurt. De gemeente en het waterschap hadden veel meer de regie moeten nemen maar de sleutel ligt toch echt bij hen. Als WaterProef open staat voor een dialoog en bereid is om mee te denken over een kleinschaligere invulling van de horeca kunnen plannen gauw uitgewerkt en gerealiseerd worden. Hein Jacobs: “ik nodig de mensen van Waterproef uit om samen met de buurt invulling te geven aan de sport-, speelvoorziening en het beheer van het terrein. Met inzet van vrijwilligers hoeft die horeca niet zo groot te worden. Winst voor iedereen en dé weg om uit de impasse te komen!”

In een reactie laat Martijn Siebelink weten dat de laatste maanden stappen zijn gezet, dat zij in de toekomst graag in gesprek blijven met de klankbordgroep zodat tijdig ingegrepen kan worden als er overlast ervaren wordt. “Het plan dat er nu ligt is echter wel het plan waar WaterProef voor gaat en waar de gemeente binnenkort een besluit over gaat nemen. Over wat grootschalig is zal altijd wel een verschil van mening blijven.”

Standpunt Buurtraad Armhoefse Akkers, maart 2023

Het Tilburgse college van B&W heeft een besluit genomen over de vergunningaanvraag voor WaterProef, op de oude waterzuivering in Moerenburg. Dit besluit is voor de gemeenteraad aanleiding geweest om de vergunningaanvraag op 3 april a.s. op de eigen agenda te zetten.

De Buurtraad Armhoefse Akkers is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de planvoorbereidingen voor de waterzuivering. We staan achter het gebruik van het terrein. Zeker als dat initiatieven zijn die passen in Moerenburg en waarvan buurtbewoners gebruik kunnen maken. Wij vinden het ook belangrijk dat de plannen in goed overleg met omwonenden gemaakt worden.

Wat WaterProef betreft hebben we moeten vaststellen dat er geen goed overleg is geweest met omwonenden en met de klankbordgroep, waarvan de Buurtraad Armhoefse Akkers zelf ook deel uitmaakte. Omdat het overleg niet verbeterde, heeft de voltallige klankbordgroep – waarin tien organisaties zaten (naast de Buurtraad Armhoefse Akkers bijvoorbeeld ook de Vereniging Behoud Moerenburg, de Duurzaamheidsvallei, de Wijkraad BewonersBelang Jeruzalem en de Volkstuinvereniging Moerenburg) – het overleg gestopt.

Net als de andere partijen uit de klankbordgroep vindt de Buurtraad Armhoefse Akkers het huidige plan van WaterProef te grootschalig en niet passend in Moerenburg.

21 november 2020

Commotie over de verwachte drukte bij het toekomstige recreatieterrein WaterProef; BD

20 november 2020

Recreatieterrein WaterProef ziet de drukte al komen; BD ; Reactie Buurtraad op plannen WaterProef

28 maart 2019

Nieuwe bestemming voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg; Persbericht en artikel BD.

21 januari 2019

Notulen van de vergaderingen van de Klankbordgroep terrein rioolwaterzuivering Moerenburg van 30 oktober 2018 en 26 november 2018.

11 januari 2019

Nieuwe bestemming voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg
Openbare inschrijving van start

7 november 2018

Persbericht Waterschap de Dommel

november 2018

Nieuwe, nu openbare aanbesteding. Bericht in Brabants Dagblad van 2 november 2018.
Bericht van de Klankbordgroep.

12 juli 2018

Klankbordgroep Waterzuivering van start op 5 juli 2018.

6 mei 2018

Voortgang van de ontwikkeling van het terrein en instelling van een Klankbordgroep. Lees de notitie en de oproep.

8 december 2017

Ontwikkelingen waterzuivering: hoe gaat het nu verder?
Artikel in de Buurtkrant

9 november 2017

E-mail van de Buurtraad aan alle geïnteresseerden

Beste bewoner van Armhoefse Akkers, Moerenburg, Jeruzalem en/of  geïnteresseerde

Afgelopen maandag 6 november hebben Lout Donders en ondergetekende een gesprek gehad met bestuurder Jac Hendriks en adviseur Martin Bouwman van waterschap de Dommel. Het was een open en goed gesprek, met voldoende begrip en ruimte voor het uiteenzetten van wederzijdse standpunten en inzichten. Hieronder een korte samenvatting van dit overleg.

Stand van zaken ontwikkeling terrein waterzuivering
In de periode na de informatiebijeenkomst van 25 september 2017 in het Duvelhok zijn geen concrete stappen gezet met initiatiefnemer Paul de Kanter. Het waterschap beseft (ook) ten volle dat eerst enkele andere, belangrijke stappen gezet moeten worden, onder meer op het gebied van het vormgeven van bewonersparticipatie.
Het traject bevindt zich in een verkennende fase. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente Tilburg over de kaders en de subsidiegelden van de provincie in het kader van het project Vorstelijk Landschap (Landschappen van Allure) en er is voorzien in de informatievoorziening aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Enkele leden van het Algemeen Bestuur hebben na berichtgeving in het Brabants Dagblad vragen gesteld over de invulling van het terrein, de status van de ontwikkeling en de mate van participatie van de (directe) omgeving. Deze vragen zijn door het Dagelijks Bestuur beantwoord. Dit document staat elders in dit dossier.

Uitgangspunten ontwikkeling
Het waterschap heeft enkele uitgangspunten benoemd waaraan de ontwikkeling van de waterzuivering moet voldoen:

 • Toegankelijkheid en behouden waarden
  Het waterschap wil het gebied van de waterzuivering toegankelijk maken voor het publiek, waarbij de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden behouden blijven.
 • Passend binnen kaders Vorstelijk Landschap (Landschappen van Allure)
  Het gebied valt binnen Vorstelijk Landschap. Gemeente Tilburg heeft voor de ontwikkeling van dit natuurgebied subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant, in het kader van de Landschappen van Allure-gelden (tweede tender, Het Groene Woud). Uitgangspunten hierbij zijn: “Bij alle Landschappen van Allure is het uitgangspunt het behoud van het landschap voor de toekomst.” Ook wordt het volgende op waarde geschat: “Het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme.”
 • Behouden van functionaliteit
  Waterschap De Dommel blijft eigenaar van het terrein, omdat bepaalde installaties nog operationeel zijn en (moeten) blijven. Daarvoor is beheer en onderhoud nodig.
 • Toezicht
  Bij openstelling van het terrein voor een breed publiek is toezicht nodig (‘beheerder’).
 • Draagvlak
  Het waterschap beseft ten volle dat er (voldoende) draagvlak moet zijn voor (nieuwe) initiatieven en mogelijkheden en wil hier de komende periode, samen met Buurtraad Armhoefse Akkers, in investeren.

Werkgroep
Waterschap De Dommel stelt een plan op, waarin staat omschreven hoe het bewonersparticipatie wil gaan vormgeven. Uitgangspunt is het inrichten van een werkgroep. De werkgroep krijgt de regie en zal zich buigen over de kaders en randvoorwaarden. De werkgroep adviseert het waterschap, waarbij het waterschap ‘heel goede redenen moeten hebben om die adviezen te negeren’, aldus Jac Hendriks. In de werkgroep hebben één vertegenwoordiger van het waterschap, één van de gemeente, en één vertegenwoordiger namens de bewoners/buurt zitting. Mogelijk zal ook initiatiefnemer Paul de Kanter daarbij aansluiten.
Er wordt bovendien een overlegplatform voor omwonenden, bewoners en andere geïnteresseerden ingesteld, elke belangengroep ziet zich daarin vertegenwoordigd door één vertegenwoordiger. Vanuit dat overlegplatform zit ook iemand in bovengenoemde werkgroep. Naar mijn inschatting zou dit proces vanaf begin 2018 gaan starten.

Waterschap De Dommel en ondergetekende houden korte lijnen en houden elkaar bovendien op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen en stappen in bewonersparticipatie. Vanuit de Buurtraad zal ik jullie hierover informeren.

Hartelijke groet,
Yvette Eshuis, Buurtraad Armhoefse Akkers

31 oktober 2017

Antwoord van waterschap De Dommel op vragen van de raadsleden Vorsteveld en Van den Tillaart.

31 oktober 2017

Ingezonden artikel Henk Naaijkens voor de Buurtkrant.

24 oktober 2017

Info Buurtraad aan geïnteresseerden.

14 oktober 2017

Publicatie van een aantal documenten naar aanleiding van de voorlichtingsavond in het Duvelhok.

 • Antwoord op vragen ex art. 47 Reglement van Orde van het raadslid Van Aerle;
 • Brief van de Werkgroep Behoud Moerenburg aan het waterschap;
 • Brief d.d. 26 september van de buurtraad aan het dagelijks bestuur van het waterschap;
 • Brief d.d. 13 oktober van de buurtraad aan het dagelijks bestuur van het waterschap;
 • Brief d.d. 4 oktober van bewoners van De Werf aan het waterschap;
 • Brief d.d. 4 oktober van bewoners van De Werf aan de gemeenteraad.

13 oktober 2017

Yvette Eshuis van de Buurtraad Armhoefse Akkers en initiatiefnemer Paul de Kanter worden geïnterviewd over de stand van zaken bij de herontwikkeling van de Waterzuivering Moerenburg:  https://www.youtube.com/watch?v=mdlQN8poXVQ&feature=youtu.be

25 september 2017

Verslag van de bijeenkomst in het Duvelhok (uit de buurtkrant) door Corin Sweegers

19 september 2017

Programma voor de brede bijeenkomst / informatieavond op 25 september 2017 in het Duvelhok.

 • 19:45 uur: inloop
 • Registratie en koffie/thee
 • 20:00 uur: start programma
 • Het doel, kader, aanleiding en het programma van de avond worden doorgenomen.
 • 20:20 – 21:00 uur: toelichtingen
 • Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en initiatiefnemer Paul de Kanter geven een toelichting over doelstellingen, rollen, procedures – wat kan en is er mogelijk op het terrein.
 • 21:00 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het opperen van (aanvullende) ideeën
 • 21:30 uur: afsluiting
 • Er volgt een samenvatting van de avond en we bespreken het vervolg.
 • 21:45 uur: informeel gedeelte
 • Bij een drankje napraten.
 • 22:30 Einde

De raadsleden zijn ook uitgenodigd, als volgt:

Beste raadsleden,
Hieronder een uitnodiging namens van de buurtraad Armhoefse Akkers.
Vriendelijk verzoek om vooraf aan te geven of u aanwezig bent door een e-mail te sturen naar yeshuis@hotmail.com
De buurtraad houdt een informatieavond op maandag 25 september, in het Duvelhok, over de toekomst van de waterzuivering in Moerenburg.Aanvang: 19.45 uur.
Doelstellingen van deze bijeenkomst zijn:
• het gelijktrekken van het informatieniveau van de aanwezigen;
• het managen van de verwachtingen van aanwezigen (wat is een absolute zekerheid/gaat gebeuren, en wat ligt nog niet vast?);
• het bespreken van de zorgen van de aanwezigen over bijvoorbeeld:
o geluidsoverlast
o bezoekersaantallen
o verkeersbewegingen
o parkeren
• het bespreken van eventuele participatiemogelijkheden in de toekomst (werkgroep?).

 

19 juli 2017

Op 17 juli 2017 heeft de Buurtraad vertegenwoordigd door Lout Donders en Yvette Eshuis een goed gesprek gehad met medewerkers van de gemeente Tilburg, waterschap De Dommel en eerdere initiatiefnemer Paul de Kanter over de procesmatige kant van de te organiseren brede bijeenkomst voor buurtbewoners en andere belanghebbenden.Hierbij is een datum vastgesteld.

De brede bijeenkomst vindt plaats op
maandagavond 25 september in het Duvelhok (zolderruimte)

Iedereen die zich al had opgegeven is uiteraard van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en is verzocht zich vooraf aan te melden (via buurtraad@hotmail.com), om rekening kunnen houden met het aantal bezoekers. Ook andere geïnteresseerden kunnen zich opgeven.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt iedereen een programma van de avond, en een begintijd (rond 19:45 uur).

 

1 juli 2017

De buurtraad heeft na de informatieavond van Paul de Kanter gesprekken gevoerd met de verantwoordelijk wethouder Jacobs en met de verantwoordelijk medewerker van Waterschap De Dommel, onder meer over hun visie op de toekomst van de waterzuivering en het vormgeven van bewonersparticipatie.
De buurtraad heeft hen in die gesprekken laten laten weten dat de buurtraad het initiatief neemt voor een volgende (brede) bijeenkomst met alle geïnteresseerden die eerder aangegeven hebben belangstelling hiervoor te hebben. Insteek van deze bijeenkomst is nadrukkelijk om te kijken wat wel kan, wat er mogelijk en wenselijk is. De buurt ziet het wel zitten dat er iets met het terrein gebeurt, maar het moet passen in de omgeving, met respect voor de natuur en de rust.
Tijdens die bijeenkomst wordt ook bezien hoe een vervolg kan worden gegeven aan de betrokkenheid van de buurt en de (verdere) ontwikkeling van de plannen rondom de waterzuivering.

Voordat deze (brede) bijeenkomst plaats kan vinden, hebben Lout Donders en Yvette Eshuis namens de buurtraad op 17 juli 2017 een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg, waterschap De Dommel en de eerdere initiatiefnemer van de plannen rondom de waterzuivering om onze ideeën over tijd en inhoud uit te lijnen, om een soort procedureplan te schetsen. Omdat de zomervakanties dan begonnen zijn, zal de (brede) bijeenkomst na de zomerperiode plaatsvinden. Mensen die eerder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om deze (brede) bijeenkomst bij te wonen, ontvangen hiervoor na 17 juli via de mail een uitnodiging. De datum van de (brede) bijeenkomst zal ook op deze website worden geplaatst.

Wie in de tussentijd vragen heeft, kan contact opnemen met de buurtraad via e-mailadres buurtraad@armhoefseakkers.nl.

16 mei 2017

Antwoorden op de raadsvragen die door het raadslid Van Aerle zijn gesteld op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013.

 

12 mei 2017

Op maandag 24 april vond in Café Zomerlust in Tilburg een informatieavond plaats waar ondernemer Paul de Kanter zijn eerste ideeën over de realisatie van een Moerenburgpark op het terrein van de waterzuivering aan het Wilhelminakanaal presenteerde. Hij organiseerde de avond op advies van de buurtraad Armhoefse Akkers, vanuit de gedachte dat het goed is als betrokkenen vroeg geïnformeerd worden. Volgens de heer de Kanter is vanuit het Waterschap erg enthousiast gereageerd op zijn plannen. De sfeer op de informatieavond was duidelijk anders. Direct omwonenden en andere betrokkenen verwachten veel geluids- en verkeersoverlast als het stadsstrand naar die plek zou verhuizen. Dat stadsstrand is een wezenlijke factor in het plan van De Kanter, naast andere functies zoals bijvoorbeeld educatieve functies.

Moerenburg, met daarin de oude waterzuivering, is de achtertuin van de wijk Armhoefse Akkers. Op een gedeelte van het terrein ligt de bestemming van recreatie en horeca bestemming. Dat is op verschillende manieren in te vullen. De buurtraad Armhoefse Akkers vindt dat de buurt de gelegenheid moet hebben om serieus te mogen meepraten over de verdere ontwikkeling en gebruik van het gebied. Waarbij het om een passende bestemming gaat die geen overlast of hinder oplevert voor de omwonenden, de nabijgelegen wijk en –vanzelfsprekend- Moerenburg zelf.

Daarom wil de buurtraad een werkgroep in het leven roepen die zich daarover buigt.

Daarin zullen zeker direct omwonenden, de Werkgroep Behoud Moerenburg en de buurtraad vertegenwoordigd zijn. De buurtraad ziet graag dat ook de gemeente Tilburg en het Waterschap de Dommel meepraten en meedenken in die werkgroep. Dat biedt de meeste kans op een zorgvuldige procedure voor een toekomst voor het gebied waar zoveel mogelijk mensen blij van worden. De buurtraad gaat er vanuit dat besluitvorming pas plaatsvindt nadat de werkgroep met een plan en/of advies komt.

Mensen die interesse hebben om mee te denken en mee te praten, kunnen zich melden bij de buurtraad Armhoefse Akkers:  buurtraad@armhoefseakkers.nl

7 mei 2017

Pleidooi namens de Werkgroep behoud Moerenburg

Mijn naam is Will van Sprang en ik ben sinds 1974 actief in het gebied Moerenburg o.a. met het knotten van de wilgen in het gebied. In 1989 heb ik mede de Vereniging (Werkgroep) Behoud Moerenburg opgericht.
Op maandag 24 april werd door de heer Paul de Kanter in café Zomerlust een informatieavond georganiseerd in het kader van Moerenburg Park. Hij had plannen voor de Waterzuivering. Volgens de redactie van de Buurtkrant  Armhoefse Akkers waren er ruim 60 mensen aanwezig.

Tegen zijn plannen voor een Stadsstrand op het terrein van de voormalige waterzuivering was veel protest. De ervaringen van de aanwezigen met betrekking tot de stadstrandlocaties  aan de Piushaven en langs het Wilhelminakanaal waren zeer slecht. De heer de Kanter is niet voor iedereen “de redder van het verloederde terrein van de voormalige waterzuivering”. Om het openstellen van het terrein van de voormalige waterzuivering kostendekkend te maken is in 2010 in het vastgestelde bestemmingsplan vastgelegd dat beperkte horeca mogelijk zou moeten zijn, volgens de gebiedsmanager Marc van Akkeren. Volgens twee bronnen in Moerenburg rust op de locatie de bestemming horeca, wat wettelijk inhoud horeca gedurende 7 dagen in de week tot 02.00 uur. Zoals het er nu uitziet bestaat er bij de bewoners van Moerenburg geen draagvlak voor de plannen zoals gepresenteerd op 24 april.

Ik ben erg ontstemd toen ik in het Brabants Dagblad moest lezen onder de kop Stadstrand pijler voor plan Moerenburg “dat volgens de heer de Kanter het terrein ligt te verloederen”. Heeft hij wellicht geen gevoel voor de natuur??

 1. Er huizen in drie vleermuizenkasten vleermuizen.
 2. Laatst zag ik op het afgesloten deel van het terrein een grote buizerd zitten.
 3. Nabij het betreffende terrein heeft het vorig jaar een torenvalk drie jongen groot gebracht die uitgevlogen zijn.

Will van Sprang

25 april 2017

(Verslag van de buurtkrant)

Stadsstrand naar voormalige Waterzuivering?                Jaap van Loon

Kom je aan Moerenburg, dan kom je aan de (wijk)bewoners. Ruim zestig mensen bezochten de informatieavond bij Café Zomerlust op maandagavond 24 april jl. waar ondernemer Paul de Kanter zijn plannen voor een Moerenburg Park ontvouwde.

Hij probeerde de aanwezigen te overtuigen van zijn goede bedoelingen: het voorleggen van de eerste ideeën om het kunnen openstellen van een deel van de voormalige waterzuivering voor educatieve en recreatieve doeleinden. Het feit echter, dat op een centrale plek – naast het nog werkende pompgebouw – een stadsstrand ingetekend stond, zorgde voor een stroom aan heftige protesten.

Functie

Toch blijkt dit plan bij Waterschap De Dommel, eigenaar van het terrein, goed te zijn ontvangen. Onlangs zijn de monumentale gebouwen gerenoveerd en is het terrein aangepakt. “De ambitie van de Gemeente Tilburg is dan ook om dit Rijksmonument een functie te geven”, legde gebiedscoördinator Marc van Akkeren uit. “Het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan maakt recreatie en (beperkte) horeca mogelijk. Ondernemer Paul van het Stadsstrand heeft een kostendekkend plan ontwikkeld, maar de haalbaarheid moet nog wel op veel facetten onderzocht worden. Dat is ook de opdracht die er nu ligt: wat betekenen de ideeën voor de bodem, flora en fauna, geluid, parkeren etc.?” De intentie van Paul is om zijn creativiteit te delen en samen met omwonenden te onderzoeken wat haalbaar en wenselijk is.

Stadsstrand

Een aantal aanwezigen geloofden daar geen klap van. Ze vonden de plannen veel te vaag en te prematuur. Toen Gert Brunink ook nog inbracht, dat hij een plan voor een multifunctioneel bezoekerscentrum op de plank had liggen, was dat aanleiding voor nog meer kritieken en de verzuchting: “Moerenburg moet blijven, zoals het nu is!” Duidelijk werd dat aan het Stadsstrand nogal wat negatieve ervaringen van omwonenden kleven. Dat maakt het meedenken met de ideeën van Paul er niet eenvoudiger op. Toch hebben een tiental aanwezigen zich opgegeven om hiermee aan de slag te gaan. De Buurtraad houdt daarbij een oogje in het zeil.

En Paul zelf? Die wil ook door met zijn ideeën, want zijn plan omvat heel wat meer dan alleen een Stadsstrand. Hij ziet ook voldoende mogelijkheden om zijn plan bij te stellen naar aanleiding van de kritieken die deze avond zijn geuit.


Bestemmingsplan
Ziehier de plankaart voor het gebied. De interactieve kaart is te vinden via www.planviewer.nl/kaart. Het gaat om het lichtgroene stuk waar de pijl op staat.

plangebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een van de sheets die tijdens de voorlichting werden getoond; deze toont niet de definitieve situatie.

fase2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Plan Moerenburg

 

 

 

24 april 2017

Op 24 april is een presentatie gehouden naar aanleiding van de volgende uitnodiging:

Uitnodiging Moerenburg Park 24 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook het verslag in het Brabants Dagblad online.

2016

Artikel door Jaap van Loon uit Armhoefse Akkers, maandelijks blad voor buurtbewoners, september 2016

Reageren is niet mogelijk