Parkeren voor eigen inrit

Ontheffingen artikel 24 RVV met betrekking tot parkeren voor een inrit/uitrit

1 december 2016

"De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren voor een inrit of uitrit"

 • De ontheffing kan alleen voor personenauto's worden aangevraagd.
 • Het voertuig waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd mag niet strijdig zijn met de bepalingen uit de Algemeen plaatselijke verordening.
 • Alleen bewoners van een adres of een op het adres gevestigde onderneming kunnen een ontheffing aanvragen.

  • Als bewoner van een adres geldt diegene die in de basisadministratie personen (BRP) is ingeschreven op het adres.
  • Als aan het adres gevestigd bedrijf geldt dat het bedrijf er volgens  het nieuw handelsregister (NHR) zijn vestigings- of bezoekadres heeft.
 • Voor regels ten aanzien van looptijd ontheffingen, intrekken ontheffingen enz. wordt verwezen naar de "Regeling Verkeersontheffingen, Gemeente Tilburg".
 • De ontheffing is geldig zolang de ontheffinghouder woonachtig is (natuurlijk persoon, controle  BRP)of gevestigd is (rechtspersoon, controle NHR)op het adres waaraan deontheffing is verbonden.

 

Begrip inrit (uitrit)

 • Een inrit is een toegang  naar een gebouw of een besloten erf. Veelal wordt deze vormgegeven door inritblokken, verlaagde trottoirbanden of een verlaagd trottoir.
 • Een eigen in-/uitrit is de in-/uitrit die met de auto  toegang biedt tot stallingsruimte voor een auto op  het perceel van de aanvrager.Indien meerdere percelen via een in/uitrit ontsloten worden, is  geen sprake van een "eigen" uitrit.

Aantal ontheffingen

 • Per adres kunnen er niet meer ontheffingen worden verstrekt , dan dat er op de aangewezen plaats aan voertuigen gelijktijdig geparkeerd kunnen worden.

Reikwijdte  van de ontheffing

 • De ontheffing heeft betrekking op het verbod om te parkeren voor een in-/uitrit (art 24 lid 1b van RVV 1990).
 • De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op de in- of uitrit van de ontheffinghouder.
 • Een eventueel regime van betaald parkeren geldt alleen voor de aangeduide parkeervakken. Het regime geldt dus niet voor een in-/uitritsituatie. Iemand die in het bezit is van een geldige RVV ontheffing met betrekking tot het parkeren voor de eigen in-of uitrit, hoeft dus geen parkeergeld te betalen.
 • Per situatie zal beoordeeld worden of voor de onderhavige situatie een ontheffing verstrekt kan worden.
 • Er kan alleen een ontheffing worden verstrekt als in redelijkheid de mogelijkheid bestaat om er te parkeren zonder dat het verkeer (zowel voertuigen als voetgangers) hinder ondervindt
  van het geparkeerde voertuig. Van belang is dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft op het trottoir voor hulpbehoevenden die gebruik maken van hulpmiddelen als rollators en rolstoelen.
  Als uitgangspunt wordt aangehouden dat de resterende trottoirbreedte aan één zijde van het voertuig  ten minste  1,20 m bedraagt.
 • Er kan alleen een ontheffing worden verstrekt als een geparkeerd voertuig voor de in-/uitrit niet de doorgang blokkeert voor andere noodzakelijke  gebruikers van de in-/uitrit. Gedacht moet daarbij worden aan de ontsluiting van andere garages of parkeerplaatsen via de in-/uitrit, of aan de bereikbaarheid van een achterompad (i.v.m. fietsers of  bromfietsers).
 •  De ruimte bij de (eigen)in-/uitrit  moet voldoende zijn voor het parkeren van het voertuig waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
 • Een ontheffing wordt niet verstrekt indien zich ter plaatse een brandput bevindt.
 • Als er een civieltechnische aanpassing noodzakelijk en mogelijk is, worden de eventuele kosten in rekening gebracht bij de aanvrager van de ontheffing.


Voorwaarden aan het parkeren met de ontheffing

 • Het voertuig  mag alleen voor de eigen in-/uitrit worden geplaatst. 
 • Het parkeren voor de in- uitrit mag geen hinder  veroorzaken voor het overige wegverkeer of andere parkeerders.
 • Er moet op het voetpad voldoende ruimte vrij  blijven (minimaal 1.20 meter )zodat voetgangers en rolstoelgebruikers geen hinder  ondervinden.
 • In verband met handhaving, wordt geëist  dat er een kentekenplaat op/bij de in-/uitrit wordt aangebracht, bijvoorbeeld op de garagedeur. Deze moet vanaf de straat goed zichtbaar zijn.

Toelichting

Aanvragen gaat via deze site: https://www.tilburg.nl/ondernemers/parkeren-en-verkeer/verkeersontheffing/

Verkeersontheffing – Gemeente Tilburg

www.tilburg.nl

Verkeersontheffing. Een verkeersontheffing vraagt u aan, als u met uw wagen moet parkeren of rijden op een plaats waar dat altijd verboden is. Bijvoorbeeld bij het …

In het menu moet de aanvrager doorklikken op “parkeren voor inrit bij eigen woning”

De aanvraag wordt vervolgens aan regels getoetst. Die staan in het bijgevoegde document.

Naast de regeling is het volgende van belang:

1. de regeling is een proef met in eerste instantie een looptijd van drie jaar (tot 31/12/2019). Als zich geen problemen voordoen, wordt de regeling stilzwijgend verlengd. Als zich in de praktijk wél problemen voordoen, bekijken we of we de regeling kunnen aanpassen. Als er geen bevredigende oplossing voor problemen wordt gevonden, kan de gemeente de proef stopzetten. Uitgegeven ontheffingen blijven in dat geval geldig voor de termijn waarvoor ze zijn afgegeven (zie ook punt 3)

2. aan de ontheffing zijn legeskosten verbonden. Het huidige tarief bedraagt € 77,55. Uit de leges worden de kosten betaald die de gemeente maakt.

3. de ontheffing is maximaal drie jaar geldig. Na die tijd moet de ontheffing worden vernieuwd. De proef met deze ontheffingsregeling zal lopen van 1/1/2017 tot 1/1/2020. Als iemand ná 1/1/2017 ontheffing vraagt, geldt nog steeds het volledige tarief (de gemeente maakt immers de zelfde kosten).

4. de eigenaar van een auto maakt de ontheffing kenbaar met een kentekenplaat op de oprit/garagedeur. Daarnaast zal de gemeente een document maken waarmee in de auto kenbaar gemaakt moet worden dat er sprake is van een ontheffing.

 

Reageren is niet mogelijk