Overleg met gemeente

Diversen

 1. Ontwikkeling sportcomplex
  Klik hier voor de brief d.d. 12 november 2015 aan de gemeente over de ontwikkeling van het sportcomplex aan de Spoordijk in Moerenburg en het resultaat van het overleg.

Afspraken n.a.v. bezoek wijkwethouder op 10 september 2015

 1. De brief inzake de werkzaamheden aan het Jan van Beverwijck/ P.F. Bergmansparkje.
  Gemeente: Bij het begin en het eind van een werk wordt met de aannemer een opname gedaan van de omgeving. Eventuele schade moet hersteld worden. Als het te lang duurt c.q. te erg wordt, dan melding doen bij Centraal Meldpunt (www.tilburg.nl of de app BuitenBeter) of contact opnemen met de projectleider Olav Reinders via telefoonnummer 013-532 5758 of olav.reinders@tilburg.nl
 2. Planning verdieping onderdoorgang Ringbaan Oost – spoorweg. Onderdeel van het MeerJarenPlan.
  Gemeente: Ambitie is om die binnen enkele jaren te doen. Er moet nog veel uitgezocht worden, is een complexe operatie. Een preciezere planning is op dit moment dan ook niet te geven.
 3. Stoeptegels schots en scheef op hoeken Jan van Beverwijckstraat/P.F. Bergmansstraat door werkzaamheden.
  Gemeente: Zie antwoord op vraag 1
 4. Eventueel parkeren tijdens werk Nieuwe Bosscheweg bij Jan Wierhof.
  Gemeente: Hein heeft daar zelf al afspraken met GGzBreburg over gemaakt. Bewoners kunnen verder voor de duur van het werk een tijdelijke gratis vergunning krijgen.
 5. Stoeptegels omhoog door boomwortels in Jan van Beverwijckstraat bij de nieuwbouwwoningen.
  Gemeente: Ter plekke gemeld bij het Centraal Meldpunt. Komt iemand voor kijken.
 6. Nog steeds wateroverlast in nieuwe speeltuin De Klimboom in Jan Ingenhouszpark.
  Gemeente: Het lijkt op het moment mee te vallen. Als er de afgelopen tijd na al die zware buien af en toe één of twee dagen wat water blijft staan: dat hoort bij het normale beeld.
  Reactie buurtraad: Het leek mee te vallen, maar door de regenval de laatste dagen blijkt dat het toch nog niet goed is. Intussen is daarover contact geweest met Bert van Hooft en Marjo van Veldhoven. Er wordt naar gekeken. Verder wordt nogmaals afgesproken dat het olifantenpaadje bij de wipkippen en de dode beukenhaagjes in de planttijd worden aangepakt.
 7. Brand Jan Wierhof. Vaak sirenes van brandweer/ambulance/politiewagens.
  Gemeente: Is bekend. Is onderdeel van aanvullende veiligheidsmaatregelen rond gevoelige voorziening.
 8. Stand van zaken ontwikkeling nieuwe inrichting Sint Josephstraat.
  Gemeente: Laatste bericht is: start uitvoering mei 2015. Kan nog veranderen als andere werkzaamheden uitlopen of n.a.v. bezwaren. Ontwerp is voor de gemeente definitief.
  Reactie buurtraad: Laatste bericht is: maart 2016
 9. In middenberm Ringbaan-Oost, tegenover Willem II State bloemen planten.
  Gemeente: Deze berm wordt momenteel ecologisch beheerd. De afgelopen zomer stond hij in periodes al in bloei. Met doorzetten van het ecologisch beheer komt er als het goed is steeds wat minder gras en steeds wat meer bloeiende planten.
  Reactie buurteaad: Gemeente maakt hierover een artikeltje voor de buurtkrant Armhoefse Akkers.
 10. De Werf langs oever: losse stenen, gebruik vlonders voor voetgangers en ander verkeer: gevaarlijk.
  Gemeente: Losse stenen hebben we het niet over gehad. Klinkt als iets voor het centraal meldpunt (graag melden via tilburg.nl of met Buitenbeter app).
  Gebruik vlonders: is in bewonersbrief uitgelegd dat dit volgens het shared-space principe is ingericht. Mensen ervaren het als onveilig/ongemakkelijk, maar er vinden geen ongelukken plaats. Dat is eigenlijk precies het idee achter shared-space. Doordat de verschillende gebruikers elkaar zien en er geen voorrang o.i.d. is geregeld, moeten ze wel met elkaar rekening houden.
  Met de nodige kunstgrepen (13 borden) kan er een voetpad van gemaakt worden. Er zal in de praktijk nauwelijks aandacht voor de handhaving zijn. Effect zal dan waarschijnlijk zijn dat de fietsers waar je geen last van hebt het pad niet meer gebruiken, maar degenen die zich niets van andere gebruikers aantrekken, zullen zich ook niets van een bord aantrekken.
  Afspraak: we zien het nog een tijd aan.
 11. Trieste plein in de Werf.
  Gemeente: Gazon zou kunnen worden omgevormd naar ecologisch beheerd groen (zoals de andere ruige stroken langs De Werf). Vraag is of het gazon geen andere functie heeft (bijv. speelruimte voor kinderen). Als er een gezamenlijk verzoek van omwonenden komt, zal de gemeente daar op reageren.
 12. Draaibrug door Rijkswaterstaat afgesloten van vrijdag 11 september tot maandag 12 oktober. Pendelbootje Zomerlust 1 voor drukke/zonnige dagen om voetgangers over te steken.
 13. Planning ontwikkeling terrein van de waterzuivering (Gert Brunink).
  Gemeente: Planning kunnen we niet geven. Waterschap De Dommel is eigenaar. Zij hanteren een ‘tweetrapsraket’ voor de RWZI: eerst restaureren, dan herbestemmen. Voor de restauratie is nu een subsidie binnengehaald. Voor de herbestemming zal het Waterschap als uitgangspunt nemen dat er een minimaal kostendekkende exploitatie van het terrein moet zijn. Omdat openstellen van het terrein kosten met zich meebrengt, zal er ook sprake moeten zijn van huurinkomsten.
 14. Stand van zaken landbouwgrond van Ut Rooie Bietje.
  Gemeente: Ut Rooie Bietje heeft de grond de afgelopen jaren behandeld zodat die SKAL-gecertificeerd (wat er op geteeld wordt, kan dan het predicaat “biologisch” dragen). Zij willen volgend jaar een start maken met teelt op de grond die zij van de gemeente pachten.
 15. Verplaatsing van St Joris gilde?
  Gemeente: Het idee dat ons voorgelegd is, is: Laat Ut Rooi Bietje gebruik maken van het terrein waar nu het complex van Were Di is en verplaats het Sint Jorisgilde naar het terrein aan de Oisterwijksebaan dat nu door Ut Rooi Bietje wordt gepacht. Marc zal de projectleiders van het sportcomplex (Erik Hormann) en Vorstelijk landschap (Paul van Hoesel) bij elkaar brengen, zodat dit onderzocht kan worden. Probleem kan zijn dat het geld dat wordt ingezet om de verplaatsing van WereDi mogelijk te maken uit het project Vorstelijk Landschap komt en bedoeld is om natuur mee te realiseren.
  Reactie buurtraad: Ineke informeert bij de KBO of zij weten dat hun jeu de boules-banen binnenkort misschien ook niet meer gebruikt kunnen worden.
 16. Wandel/fietspad tot Zomerlust. Tot Zomerlust 30 km zone / bebouwde kom.
  Gemeente: Wordt voorgelegd aan de verkeersadviseurs van de gemeente.
 17. Voetballen bij Longa door kinderen/ouders uit wijk mogelijk houden. Duidelijke procedure afspreken en afstemmen met de politie.
  Gemeente: Geven we door aan de projectleider, Erik Hormann.
 18. Stand van zaken Longa/WereDi/jeugdopleiding WillemII/NOAD: Verzoek om buurtraadlid toe te voegen aan projectgroep om de belangen vanuit de buurt te kunnen behartigen.
  Gemeente: Bespreken we met de projectleider, Erik Hormann
 19. Opnieuw geplante bomen in de JP Coenstraat en Armhoefstraat: Te kleine bomen en met jute zak om wortels: gaan mogelijk of zijn al voor een deel weer dood!
  Gemeente: Is door de projectleiding bekeken. Oordeel is dat er geen dode bomen zijn.
  Reactie buurtraad: We willen graag dat er toch vinger aan de pols wordt gehouden om te zien hoe de bomen zich ontwikkelen. Er was inderdaad aangegeven, dat men geen dode (of bijna dode) bomen heeft gezien, maar ter plekke hebben we gezien dat die er wel degelijk waren. Met de verkeerscommissie is een afspraak gemaakt is over de dikte van de bomen, die veel dikker moeten zijn dan de sprietjes die nu teruggeplaatst zijn. We willen nog steeds graag weten hoe dat zit.
 20. Parkeerprobleem bij Wim vd Wouw: Mogelijkheid om te parkeren voor eigen garage is in behandeling bij gemeente. Als dit erdoor gaat komen is dit een oplossing voor heel de buurt. Gaat dit erdoor komen?
  Gemeente: Dat is nog niet duidelijk.
 21. Zone-aanduiding op weg Pelgrimsweg voor autoverkeer basisschool. Werkt het?
  Gemeente: Een schoolzone helpt vooral de school om betere afspraken met ouders te maken. Of het werkt, is dus afhankelijk van de inzet van school en ouders.
 22. Stand van zaken sloopaanvraag Sacramentskerk en vergunning voor nieuwbouw. (14 sept infoavond herbestemming Sacramentskerk bij Zomerlust)
  Gemeente: Laatste sloopmelding was onvolledig en is nog niet aangevuld. Er komt dus geen sloop op korte termijn. Met de infoavond geeft de ontwikkelaar invulling aan het overleg met omwonenden dat hij moet voeren voordat de gemeente de aanvraag voor herziening van het bestemmingsplan in behandeling neemt. Doorlooptijd procedure zal nog tenminste een jaar zijn, mogelijk langer afhankelijk van het tempo van de ontwikkelaar en eventuele bezwaren.
 23. Zeer grote tak van boom gekomen uit tuin kerk op 27 aug. Vooraf zijn er meerdere meldingen van gemaakt, zonder actie
  Gemeente: De boom is eigendom van de parochie. Vanwege de herontwikkeling is de boom in 2014 onderzocht door een extern deskundige en vitaal bevonden. De ontwikkelaar heeft al toegezegd dat hij de boom nogmaals laat onderzoeken. De gemeente zal na oplevering van het nieuwbouwproject de boom in beheer nemen.

 

Reageren is niet mogelijk